top of page

การตัดพลาสมา
Plasma Cutting 

การตัดพลาสมา (Plasma Cutting) ใช้หลักการสร้างอาร์ก ระหว่างอิเล็กโทรด (Electrode) และ ทิปหัวตัด (Cutting Tip) ภายในปืนตัดพลาสมา ทําให้อากาศบริเวณนั้นเปลี่ยนสถานะเป็น พลาสมาลมตัด (Cutting Gas) ถูกรีดผ่านทางช่องแคบๆของหัวตัด สร้างเป็นเปลวพลาสมา (Plasma Arc) ที่มีความร้อน และความเร็วสูงสามารถหลอมละลายและเป่าชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน ด้วยแรงเป่าจากเปลวพลาสมา

การเริ่มของอาร์กพลาสมา

1. Contact type ให้หัวตัดสัมผัสชิ้นงานเพื่อเริ่มต้นอาร์ก
2. Pilot arc type วางหัวตัดไว้เหนือชิ้นงาน (ไม่สัมผัสชิ้นงาน) เมื่อกดไกปืน เครื่องจะสร้าง pilot arc นําให้เกิดการอาร์กที่ใช้ตัดจริงกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนรู้สึกเหมือนว่ากดไกปืนแล้วเกิดกระแสไฟตัดขึ้นทันที

เกร็ดความรู้_รูป_การตัดพลาสมา-2.png

ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อคุณภาพการตัดพลาสมา

1. คุณภาพอากาศอัด
    อากาศอัดต้องปราศจากไอนํ้า ไอนํ้ามัน และฝุ่นละออง อากาศอัดที่มีสิ่งปนเปื้อนจะทําให้การเผาไหม้ของเปลวพลาสมาไม่สมบูรณ์ อายุการใช้งานของอิ      เล็กโทรด และหัวตัดสั้นลงปืนตัดพลาสมาเกิดอุดตันได้ง่ายจากฝุ่นและความชื้นจากไอนํ้า และ ไอนํ้ามัน

2. แรงดันและอัตราการไหลของอากาศอัด

- แรงดันของอากาศอัด การปรับตั้งแรงดันอากาศอัดที่ใช้สําหรับเครื่องตัดพลาสมา ควรปรับแรงดันในขณะที่มีลมผ่านปืนตัดพลาสมา เพื่อให้ได้

   ความดันที่แท้จริงขณะทํางาน เครื่องที่ดี จะมีปุ่มทดสอบการไหลของอากาศอัดเพื่อให้ผู้ใช้ปรับตั้งแรงดัน และทดสอบว่ามีอากาศอัดก่อนการทํา

   งานหรือไม่

- อัตราการไหลของอากาศอัด ควรใช้อุปกรณ์สำหรับวัดอัตราการไหลของอากาศอัดดังภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศอัดมีอัตราการไหลเพียงพอต่อ

   การทำงาน

2.1 แรงดันและปริมาณอากาศอัดที่ไม่เพียงพอ จะทําให้สูญเสียกําลังในการตัด และอายุการใช้งานของปืนตัดพลาสมา อิเล็กโทรดและหัวตัด

      สั้นลง

2.2 แรงดันและปริมาณอากาศอัดมากเกินไป จะทําให้เปลวพลาสมาดับ และเกิดการตัดที่ไม่ต่อเนื่อง

เกร็ดความรู้_รูป_การติดตั้งเครื่องตัดพลาสมา.png
bottom of page