top of page

ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์เทรนนิ่งเอ็กเซลเลนซ์ จำกัด สถาบันที่ได้การรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กำหนดให้กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง หากขาดความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงาน มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินส่วนบุคคล และสาธารณะในวงกว้าง

DTE-Logo
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.jpg.jpeg

ดังนั้นกลุ่มอาชีพช่างเชื่อม ต้องได้รับ “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” ในการทำงานเป็นหนังสือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรอง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจะมีการบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้

Pic_DTE 6.JPG
Pic_DTE 2 (1).png

เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนรวม 100 คะแนน

โดยผู้ขอรับรองความรู้ความสามารถ จะต้องได้รับคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของคะแนนรวม จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน และมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ต้องได้คะแนนมากกว่า 85% ของคะแนนรวม ประกอบด้วย

> คะแนน 50% จากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ส่วน

    - ภาคทฤษฏี : ความรู้ด้านวิชาการ (เกณฑ์ในการผ่านร้อยละ 70% จึงมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ)

    - ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติการเชื่อมชิ้นงานตามมาตรฐานที่กำหนด (เกณฑ์ในการผ่านร้อยละ 70% ทุกชิ้นงาน)
 

> คะแนน 25%  ประสบการณ์การศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม

> คะแนน 25%  คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพ

    - ทักษะในการจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

    - ทักษะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

    - ทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

    - ทักษะในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน

 

* กรณีที่สาขาอาชีพใดที่ยังไม่กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใช้กรอบการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

DTE-02.png

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.  สมัครและขอเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2. สมัครและขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ*

3. ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

4. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ผิดต่อพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่กำหนด

 

* จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรอง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Training-center-license.png
Skill-Standards-Testing-Center-License.png

ผลดีของการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

DTE-03.png
ตาราง.png

สำหรับช่างเชื่อม

ได้ช่างเชื่อมที่ได้มาตรฐาน ลดการสูญเสีย และผิดพลาดในการผลิต

สำหรับนายจ้าง

สามารถใช้หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประกอบการขอหนังสืออนุญาตทำงานทั้งใบและต่างประเทศ

เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา

เป็นเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ

ทราบว่าพนักงานช่างเชื่อมมีขีดความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในระดับใด

ทราบขีดจำกัดถึงข้อดี-ข้อด้อยของตนเองเพื่อนำไปสู่การฝึกฝน

ทำอย่างไรช่างเชื่อมถึงทดสอบผ่าน?

ภาคความรู้

เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างเพียงพอที่จะเข้าทดสอบในสาขาอาชีพนั้น ๆ 

ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติให้มีความสามารถและทักษะในการเชื่อมชิ้นงานตามที่มาตรฐานกำหนด

DTE มีความยินดีให้คำแนะนำ วิธีการและการปฏิบัติแก่สถานประกอบการในเรื่องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างเชื่อม การประเมินความรู้ความสามารถช่างเชื่อม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ได้มาตรฐานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

Pic_DTE 1 (1).png

ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศทางทรัพยากรมนุษย์ดีทีอี

DTE-Logo

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จ.สมุทรสาคร

121/1-5 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร : 0-2420-0078, 0-2420-0559

โทรสาร : 0-2420-9965 

อีเมล์ : dte.contactcenter@gmail.com

ศูนย์ฝึกอบรมฯ จ.นครปฐม

51 หมู่ 4 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร : 0-2420-2903, 0-2420-9964

อีเมล์ : dte.contactcenter@gmail.com

bottom of page